Διόρθωση αρχικής εγγραφής από άγνωστο ιδιοκτήτη σε γνωστό.

Μ ε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς που δημοσιεύθηκε την 28.2.2020 έγινε δεκτή αίτηση της εντολέως μας για διόρθωση ανακριβούς εγγραφής που αφορούσε σε εσφαλμένη αναγραφή ποσοστού επί του οικοπέδου με δικαιούχο «άγνωστο ιδιοκτήτη», ενώ αυτό στην πραγματικότητα αντιστοιχούσε σε διαιρετές ιδιοκτησίες της αιτούσας και ειδικότερα σε υπόγεια αποθήκη και κλειστή θέση στάθμευσης. Με την [...]