Διαγραφή οφειλών ύψους 465.978,89 ευρώ.

Μ ε απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου που δημοσιεύθηκε την 27.3.2020 έγινε δεκτή αίτηση εντολέα μας περί υπαγωγής του στο ν. 3869/2010 και ρυθμίστηκαν οι οφειλές του με συνολική διαγραφή οφειλών ύψους 465.978,89 ευρώ. Ειδικότερα, ο αιτών είχε συνολικές οφειλές προς τράπεζες ύψους 450.978,89 ευρώ από προσωπικά δάνεια και παροχή εγγύησης σε επαγγελματικά δάνεια της συζύγου [...]