Προσλαμβάνουμε προσωπικό

"Π ροσλαμβάνουμε προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη του δικηγορικού μας γραφείου. Αποστολή βιογραφικών στο papadopoulou.agg@gmail.com .