Ακύρωση απόφασης της τοπικής διοικητικής επιτροπής του ΙΚΑ -Ε.Τ.Α.Μ.

Δ υνάμει της υπ αριθμ. 7910/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή προσφυγή του εντολέα μας για ακύρωση απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ -Ε.Τ.Α.Μ. με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του ανωτέρω εντολέα μας για την ακύρωση πράξεων επιβολής εισφορών σε βάρος του από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ως κυρίου οικοδομικού έργου. [...]