Περίληψη απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Με την αίτηση ακύρωσης η αιτούσα, υπήκοος Αλβανίας επιδιώκει την  ακύρωση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της για ανανέωση άδειας διαμονής ως μέλους οικογενείας πολίτη τρίτης χώρας και επιβλήθηκε σε βάρος της μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από την Ελλάδα, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την επίδοση της εν λόγω απόφασης.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση αρχικά το αίτημα της αιτούσας για ανανέωση άδειας διαμονής ως μέλους οικογενείας πολίτη τρίτης χώρας απορρίφθηκε διότι η αιτούσα απουσίαζε από τη χώρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών ετησίως και ειδικότερα στην ως άνω απόφαση αναφέρεται: «Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης συνεδρίασε δημόσια…. Για να δικάσει την αίτηση ακύρωσης με ημερομηνία……της …..η οποία παρέστη μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αγγελικής Παπαδοπούλου (Α.Μ.Δ.Σ. Κιλκίς..)…Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: η αιτούσα, υπήκοος Αλβανίας.. κάτοχος της…. Άδειας διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας..υπέβαλε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ( Τμήμα Αδειών Διαμονής Κιλκίς), την ..αίτηση προς περαιτέρω ανανέωση της άδειάς της..το εν λόγω αίτημα απορρίφθηκε …με την αιτιολογία ότι η ίδια κατά την περίοδο ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής της απουσίαζε από τη χώρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών ετησίως…».

Η αιτούσα με την αίτηση ακύρωσής της και το νόμιμα κατατεθέν υπόμνημά της ζήτησε την ακύρωση της άνω απόφασης επειδή αυτή δεν είναι πλημμελώς αιτιολογημένη κθώς η αρχή δεν συνεκτίμησε τις ειδικές συνθήκες που συνέτρεχαν στην προκείμενη περίπτωση, προσκομίζοντας ενώπιον του Δικαστηρίου όλα τα νόμιμα έγγραφα από τα οποία προέκυπταν οι ισχυρισμοί της. Η αίτηση ακύρωσης έγινε δεκτή καθώς η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής κρίθηκε κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών της αιτούσας ότι «δεν ήταν νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, καθώς από κανένα σημείο της δεν προκύπτει ότι η διοίκηση έλαβε υπόψη της και συνεκτίμησε το χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών της αιτούσας, τη μακρόχρονη διαμονή στη χώρα της ίδιας και της οικογενείας της…πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αίτηση ακύρωσης και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης..».