Περίληψη: απόφασης.

Δυνάμει της υπ αριθμ. 210/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς απορρίφθηκε η έφεση που άσκησε τραπεζικό ίδρυμα κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Κιλκίς που έκανε δεκτή αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη -εντολέα μας στο ν. 3869/2010 που αφορά σε ρύθμιση οφειλών από υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

 

Με την έφεσή του το πιστωτικό ίδρυμα ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου διότι με αυτή έγινε δεκτή η υπαγωγή στο νόμο 3869/2010 απαιτήσεων του αιτούντα από δάνειο επισκευαστικό που έλαβε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή της κατοικίας του και στη συνέχεια τη διοχέτευση στο δίκτυο διανομής της ΔΕΗ της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειες, συμψηφίζοντας το κόστος της οικιακής του κατανάλωσης με την αξία της διοχευτευόμενης ενέργειας και εισπράττοντας τη διαφορά.

Η τράπεζα επικαλέσθηκε στην έφεσή της ότι αυτές οι απαιτήσεις από τη σύμβαση επισκευαστικού δανείου εξαιρούνταν της ρύθμισης του άνω νόμου διότι δικαιούχος των απαιτήσεων κατά της ΔΕΗ ήταν μόνον η τράπεζα στην οποία είχαν εκχωρηθεί οι απαιτήσεις με σύμβαση εκχώρησης.

 

Περαιτέρω με το δεύτερο λόγο έφεσής του το τραπεζικό ίδρυμα αιτήθηκε την ακύρωση και εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης διότι ο αιτών δόλια περιήλθε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών του και επομένως δεν έπρεπε να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Με την άνω απόφαση απορρίφθηκαν αμφότεροι οι λόγοι έφεσης και ειδικότερα έγινε δεκτό ότι για το μεν πρώτο λόγο έφεσης αυτός είναι μη νόμιμος διότι  ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι η τράπεζα ήταν η μόνη δικαιούχος των απαιτήσεων κατά της ΔΕΗ, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στην υπαγωγή του αιτούντα στο νόμο 3869/2010 στα πλαίσια του οποίου άλλωστε ρυθμίζονται καθολικά όλες οι σε βάρος του απαιτήσεις, ενώ περαιτέρω έκρινε το δεύτερο λόγο έφεσης αβάσιμο διότι δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών ενήργησε είτε κατά το χρόνο λήψης των δανείων είτε μεταγενέστερα με δόλο προκειμένου να περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών του.