«Μ

ε προσφάτως δημοσιευθείσα το Μάρτιο του έτους 2022 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς έκανε δεκτή έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό του εντολέα μας κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Κιλκίς με την οποία είχε πρωτόδικα απορριφθεί η αίτησή του για υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010. Συγκεκριμένα, η πρωτόδικη απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Κιλκίς είχε κάνει δεκτό ισχυρισμό που προέβαλε πιστώτρια-τράπεζα ότι ο εντολέας μας (αστυνομικός , πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων με οφειλές που ανέρχονταν στις ενενήντα πέντε χιλιάδες περίπου),  είχε περιέλθει από δόλο σε γενική και μόνιμη αδυναμία του να καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του διότι κατά το χρόνο που έλαβε τα δάνεια, γνώριζε ότι δεν μπορούσε να τα εξυπηρετήσει, με αποτέλεσμα να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη η αίτησή του για υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010.

Αντίθετα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, μετά από έφεση του εντολέα μας, δέχθηκε ότι η πρωτόδικη απόφαση ήταν εσφαλμένη και ειδικότερα έκανε δεκτή το λόγο έφεσης που προβάλλαμε για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου και ειδικότερα έκρινε ότι ο ισχυρισμός περί δολιότητας της τράπεζας ήταν καταρχήν αόριστος, και σε κάθε περίπτωση ουσία αβάσιμος, κάνοντας δεκτή εν τέλει την αίτηση υπαγωγής του αστυνομικού στο ν. 3869/2010 καθώς εδέχθη ότι περιήλθε χωρίς δική του υπαιτιότητα σε αδυναμία καταβολής των οφειλών του, λόγω μείωσης του προσωπικού και οικογενειακού του εισοδήματος .

Με την ως άνω απόφαση ρυθμίστηκαν οι οφειλές του εντολέα μας με την καταβολή ποσού 350,0 ευρώ μηνιαίως για 8 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, σύμμετρα προς τις τρεις πιστώτριες τράπεζες, και εξαιρέθηκε από την εκποίηση η κύρια κατοικία του με την υποχρέωση  καταβολής ποσού 225,0 ευρώ μηνιαίως για 180 μήνες , ενώ περαιτέρω διασώθηκαν και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία.

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική Παπαδοπούλου