Δ

υνάμει της υπ’ αριθμ. 122/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης που ασκήσαμε για λογαριασμό του εντολέα μας, K…….. M……. του Q……, υπηκόου Αλβανίας, βάσει της οποίας, ενώ ο ανωτέρω είχε, αρχικά, καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κιλκίς – Τμήμα Αδειών Νομού Κιλκίς, η οποία απορρίφθηκε, με ταυτόχρονη επιβολή σε αυτόν του μέτρου της επιστροφής στη χώρα προέλευσής του (Αλβανία) με οικειοθελή αποχώρησή του από την Ελλάδα, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΙΑ΄), αφού δέχθηκε τους ισχυρισμούς της πληρεξουσίας Δικηγόρου του ανωτέρω, Αγγελικής Παπαδοπούλου, για την παράνομη και ανεπαρκή αιτιολογία της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κιλκίς με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας του K…….. M…….., ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 2018/561/8.3.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση – Τμήμα Αδειών Νομού Κιλκίς για να πράξει τα νόμιμα, διατάσσοντας, ταυτόχρονα, την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον εντολέα μας, ύψους 900€ και επιβάλλοντας δικαστικά έξοδα 405€ στον καθ’ ου Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.