Τ
ον Απρίλιο του έτους 2022 κατατέθηκε από το δικηγορικό μας γραφείο η πρώτη αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου του ν. 4738/2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας.
Με την αίτηση αυτή ζητήσαμε την υπαγωγή του εντολέα μας φυσικού προσώπου-εμπόρου στις ευεργετικές διατάξεις του ως άνω νόμου και την κήρυξή του σε πτώχευση για χρέη που υπερέβαιναν το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ. Μεταξύ των οφειλών του εντολέα μας περιλαμβάνονταν και ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τράπεζες.
Με την απόφαση που εκδόθηκε από το άνω Δικαστήριο, η οποία αποτελεί και την πρώτη απόφαση που δημοσιεύθηκε από το Ειρηνοδικείο Κιλκίς στα πλαίσια του άνω νόμου Ν. 4738/2020 για τις πτωχεύσεις με την απλοποιημένη διαδικασία μικρού αντικειμένου, έγινε δεκτή η αίτηση του εντολέα μας και κηρύχθηκε αυτός σε κατάσταση πτώχευσης ορίσθηκε Εισηγήτρια πτώχευσης και διατάχθηκε η άμεση δημοσίευσή της μέσω καταχώρισής της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας.
Όπως ορθά διαλαμβάνεται στο σκεπτικό της άνω αποφάσεως στη ρύθμιση των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου υπάγεται ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ανεξάρτητα από την ύπαρξη στο πρόσωπό του της εμπορικής ιδιότητας, εφόσον πληροί τα εξής κριτήρια :
Α. Ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 2 του ν.4308/2014, δηλαδή συγκεντρώνει τουλάχιστον 2 από τα 3 κάτωθι αναφερόμενα κριτήρια και συγκεκριμένα: i. το σύνολο της περιουσίας του δεν υπερβαίνει τις 350.000,0 ευρώ, ii. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών του δεν υπερβαίνει τις 700.000,0 ευρώ, iii. Ο μέσος όρος των απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την τελευταία, πριν την πτώχευση,περίοδο δεν υπερέβαινε τα 10 άτομα.
Β. Βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία καταβολής των ληξιπροθέσμων οφειλών του (παύση πληρωμών). Το κριτήριο μάλιστα αυτό τεκμαίρεται ότι ικανοποιείται όταν ο οφειλέτης όταν δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Ο οφειλέτης – φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναγγελθεί ή όχι, τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή εντός προθεσμίας ενός (1) έτους εάν στην πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνεται η κύρια κατοικία του, εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής
του.
Η απαλλαγή έχει ως συνέπεια και την παύση των στερήσεων δικαιωμάτων τις οποίες συνεπάγεται η πτώχευση.Την άνω υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική Παπαδοπούλου- κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών και νομικών προσώπων τόσο στα πλαίσια του ως άνω ν. 4738/2020 όσο και στα πλαίσια εξώδικης διευθέτησης των οφειλών τους.