Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα πληροφοριών που αφορά στα ακίνητα όλης της Ελληνικής Επικράτειας και περιλαμβάνει πληροφορίες νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες σχετικά με τα ακίνητα αυτά.

Η διαφορά του από το σύστημα που τηρείται στο Υποθηκοφυλακείο είναι ότι στο μεν Υποθηκοφυλακείο οι πληροφορίες παρέχονται με βάση το δικαιούχο του δικαιώματος στο ακίνητο (προσωποκεντρικό σύστημα), ενώ στο Κτηματολόγιο οι πληροφορίες παρέχονται με βάση το ακίνητο (κτηματοκεντρικό σύστημα).

Η μετάβαση από το σύστημα του Υποθηκοφυλακείου στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου λαμβάνει χώρα μέσα από μια σύνθετη διοικητική διαδικασία, αυτή της Κτηματογράφησης η οποία διέπεται από το ν. 2308/1995. Ως «Κτηματογράφηση» νοείται, με απλά λόγια, η διαδικασία με την οποία αποτυπώνεται και καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση των ακινήτων και των δικαιωμάτων που έχουν στα ακίνητα αυτά οι δικαιούχοι τους.

Στα πλαίσια της διαδικασίας κτηματογράφησης , οι δικαιούχοι των ακινήτων οφείλουν να υποβάλουν δήλωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στο ακίνητο, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν το δικαίωμα αυτό καθώς και έγγραφα σχετικά με τη θέση του ακινήτου και καταβάλλοντας τα τέλη κτηματογράφησης.

Το αποτέλεσμα αυτής της σύνθετης διοικητικής διαδικασίας της Κτηματογράφησης είναι οι «πρώτες εγγραφές», δηλαδή οι αρχικές εγγραφές- οι αρχικές καταχωρίσεις και πληροφορίες που αφορούν στα ακίνητα και που έχουν συλλεγεί κατά τη διαδικασία της Κτηματογράφησης. Οι πρώτες εγγραφές καταχωρούνται στα Κτηματολογικά Βιβλία που τηρούνται στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Επειδή υπάρχει πιθανότητα οι αρχικές αυτές εγγραφές να φέρουν σφάλματα και ανακρίβειες ( για παράδειγμα σφάλμα ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, ως προς τον τρόπο κτήσης του δικαιώματος, ως προς το εμβαδό του ακίνητου κλπ), στο νόμο που διέπει το λειτουργούν Κτηματολόγιο, δηλαδή στο ν. 2664/1998 προβλέπονται δικαστικοί και εξώδικοι τρόποι διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών.

Το δικηγορικό μας γραφείο, λόγω πολυετούς εμπειρίας αλλά και εξειδίκευσης στον τομέα του δικαίου του Κτηματολογίου μπορεί να σας παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, αλλά και να αναλάβει τη διόρθωση των σφαλμάτων των πρώτων εγγραφών που αφορούν στα ακίνητά σας.