Μ

ε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς που δημοσιεύθηκε την
28.2.2020 έγινε δεκτή αίτηση της εντολέως μας για διόρθωση ανακριβούς
εγγραφής που αφορούσε σε εσφαλμένη αναγραφή ποσοστού επί του οικοπέδου με
δικαιούχο «άγνωστο ιδιοκτήτη», ενώ αυτό στην πραγματικότητα αντιστοιχούσε σε
διαιρετές ιδιοκτησίες της αιτούσας και ειδικότερα σε υπόγεια αποθήκη και κλειστή
θέση στάθμευσης. Με την άνω απόφαση διατάχθηκε η διόρθωση της αρχικής
ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής και η δημιουργία νέων Κτηματολογικών
φύλλων με ξεχωριστό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ένα για κάθε
αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία. Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική
Παπαδοπούλου.