Μ

ε απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου που δημοσιεύθηκε την 27.3.2020
έγινε δεκτή αίτηση εντολέα μας περί υπαγωγής του στο ν. 3869/2010 και
ρυθμίστηκαν οι οφειλές του με συνολική διαγραφή οφειλών ύψους 465.978,89
ευρώ. Ειδικότερα, ο αιτών είχε συνολικές οφειλές προς τράπεζες ύψους
450.978,89 ευρώ από προσωπικά δάνεια και παροχή εγγύησης σε επαγγελματικά
δάνεια της συζύγου του και στο Ελληνικό δημόσιο οφειλές ύψους 42.000,0 ευρώ.
Με την άνω απόφαση , ρυθμίστηκαν τα χρέη του αιτούντος με μηδενικές
καταβολές για χρονικό διάστημα 36 μηνών , εξαιρέθηκε η κύρια κατοικία του από
την εκποίηση και ορίσθηκαν καταβολές ύψους 132,35 ευρώ μηνιαίως για χρονικό
διάστημα 204 μηνών και συνολικά ορίσθηκε να καταβάλλει ποσό 27.000,0 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική Παπαδοπούλου. Δείτε το διατακτικό
της απόφασης εδώ: Διατακτικό 27.3.2020 .