ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό

 • Διαζύγιο
 • Διατροφή- ανάθεση επιμέλειας τέκνων- επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο
 • Δικαστική αναγνώριση τέκνου-Προσβολή πατρότητας τέκνου

Τροχαία ατυχήματα- Εργατικά ατυχήματα

 • Aποζημιώσεις για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες,
 • Xρηματικές ικανοποιήσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη κλπ

Δικαστικές συμπαραστάσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

 • Αποποιήσεις κληρονομίας
 • Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομίας

Εμπράγματο – Ακίνητα

 • Αγωγές αναγνωριστικές/διεκδικητικές κυριότητας/Χρησικτησία
 • Διανομή
 • Επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας
 • Αγοραπωλησία ακινήτου-έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας σε υποθηκοφυλακείο-Κτηματολόγιο

Ενοχικό

 1. Πώληση
 2. Μίσθωση – Αγωγές μίσθωσης- Απόδοση χρήσης μισθίου-Διαταγές πληρωμής για ανεξόφλητα μισθώματα