ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό

  • Διαζύγιο
  • Διατροφή- ανάθεση επιμέλειας τέκνων- επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο
  • Δικαστική αναγνώριση τέκνου-Προσβολή πατρότητας τέκνου

Τροχαία ατυχήματα- Εργατικά ατυχήματα

  • Aποζημιώσεις για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες,
  • Xρηματικές ικανοποιήσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη κλπ

Δικαστικές συμπαραστάσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

  • Αποποιήσεις κληρονομίας
  • Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομίας

Εμπράγματο – Ακίνητα

  • Αγωγές αναγνωριστικές/διεκδικητικές κυριότητας/Χρησικτησία
  • Διανομή
  • Επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας
  • Αγοραπωλησία ακινήτου-έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας σε υποθηκοφυλακείο-Κτηματολόγιο

Ενοχικό

  1. Πώληση
  2. Μίσθωση – Αγωγές μίσθωσης- Απόδοση χρήσης μισθίου-Διαταγές πληρωμής για ανεξόφλητα μισθώματα