Μ

ε απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου που δημοσιεύθηκε την 3.2.2020 έγιναν δεκτές αιτήσεις συζύγων για την υπαγωγή των οφειλών τους στο ν. 3869/2010, ρυθμίστηκαν οι οφειλές τους με διαγραφή οφειλών για τη σύζυγο 194.000,0 ευρώ και για το σύζυγο 154.000,0 ευρώ και εξαιρέθηκε η κύρια κατοικία τους από την εκποίηση. Ειδικότερα σύμφωνα με τη άνω δικαστική απόφαση ορίσθηκαν και για τους δύο συζύγους μηδενικές μηνιαίες καταβολές για 36 μήνες , ενώ περαιτέρω ο σύζυγος θα καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του ποσό 36.000,0 ευρώ σε χρονικό διάστημα 25 ετών. Οι συνολικές οφειλές του συζύγου ανέρχονταν κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης στο ποσό των  189.288,18 ευρώ και της συζύγου στο ποσό των 194292,93 ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική Παπαδοπούλου.