Απαλλοτριώσεις

  • Αγωγή αναγνώρισης δικαιούχου από απαλλοτρίωση.

  • Αγωγή καθορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος