Δ

υνάμει της υπ αριθμ. 7910/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή προσφυγή του εντολέα μας για ακύρωση
απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ -Ε.Τ.Α.Μ. με την οποία
απορρίφθηκε ένσταση του ανωτέρω εντολέα μας για την ακύρωση πράξεων
επιβολής εισφορών σε βάρος του από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
ως κυρίου οικοδομικού έργου. Συγκεκριμένα με την ως άνω απόφαση, έγινε
δεκτός ο ισχυρισμός μας περί παραγραφής των αξιώσεων του Ι.ΚΑ. λόγω
παρέλευσης δέκα ετών από την πρώτη ημέρα του επομένου έτους εντός του
οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία και ως εκ τούτου ακυρώθηκε η
απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος του

ΙΚΑ ΕΤΑΜ καθώς και οι ενσωματωθείσες σε αυτή πράξεις επιβολής εισφορών. Την
υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική Παπαδοπούλου.